Voorwaarden Weblease

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van tenminste twee jaar, een kortere termijn is in bepaalde gevallen mogelijk. Bij ondertekening van de overeenkomst is een éénmalige een fee verschuldigd, afhankelijk van het gekozen pakket, van respectievelijk € 199,00, € 299,00 of € 399,00.
In de lease is inbegrepen de registratie, hosting, website (ontwikkeling) en eventuele modules.B ij voortijdige beëindiging dient het resterende bedrag te worden afgekocht. Deze afkoopsom bestaat uit de kosten voor registratie, support en hosting kosten, ontwerp en ontwikkeling, de installatie en configuratie van de website alsmede een afkoopvergoeding voor de voortijdige beëindiging.Voor registratie en hosting maken wij exclusief gebruik van de diensten van internetprovider Yourhosting.

Voor tussentijds upgraden zijn er 2 opties:

  1. De upgrades bestellen en de betaling hiervan direct volledig voldoen. Het maandbedrag van de overeenkomst blijft onveranderd.
  2. De upgrade bestellen en de kosten opnemen in de lease overeenkomst. Hierbij kan er geopteerd worden om de looptijd van de overeenkomst te verlengen, dan wel om het maandbedragen overeenkomstig te verhogen.

Na afloop van de overeenkomst is er de mogelijkheid om de site over te nemen tegen een vastgestelde vergoeding. Tevens is het dan mogelijk om de site bij een andere internetprovider onder te brengen. Anderzijds is het mogelijk om de lease overeenkomst telkens met 1 jaar te verlengen. Het verschuldigde maandag bedrag zal dan opnieuw worden vastgesteld en aangepast. Indien betaling van het verschuldigde maandbedrag met meer dan één maandtermijn wordt overschreden, behoudt Variety4Rent zich het recht voor om de betreffende site op ‘non actief’ te zetten tot aan het moment van volledige nakoming van alle verplichten. Hieraan zal altijd een schriftelijke herinnering en waarschuwing (per email) voorafgaan. De kosten voor het op “non actief” zetten alsmede het “activeren” van de betreffende website, bedragen € 50,00. Dit bedrag, alsmede de verschuldigde maandbedragen, dienen volledig te worden voldaan alvorens de website zal worden gereactiveerd. Indien betaling uitblijft is Variety4 gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en alle kosten en verschuldigde bedragen tot aan de einddatum van de overeenkomst direct op te eisen, zonder verdere ingebrekestelling. Hierbij zijn inbegrepen, maar niet daartoe beperkt, alle binnen- en buitengerechtelijke kosten. Het beheer van de site wordt uitgevoerd door Variety4Rent. Beheer is inclusief back-ups, installatie en updates van plugins en WordPress zelf, exclusief wijzigen en aanpassingen aan de website. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Call Now Button